Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania

Čo je IPKZ?

Ilustračná fotografia

Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania (Integrated Pollution Prevention and Control) je súbor opatrení zameraných na prevenciu znečisťovania, na znižovanie emisií do ovzdušia, vody a pôdy, na obmedzovanie vzniku odpadu a na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu s cieľom dosiahnuť vysokú celkovú úroveň ochrany životného prostredia a vychádza zo Smernice Rady Európskej únie 96/61/ES z 24. septembra 1996 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a predstavuje nový prístup k ochrane životného prostredia. Transpozícia horeuvedenej smernice do nášho právneho poriadku bola zabezpečená prijatím zákona NR SR č. 245 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 245/2003 Z.z.) zo dňa 19. júna 2003 s účinnosťou od 31. júla 2003 a zákonom 532/2005 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Na medzinárodnej úrovni je integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania upravená, okrem uvedenej smernice Rady EÚ, rozhodnutím Komisie zo 17. júla 2000 o zavedení Európskeho registra znečisťujúcich látok (EPER) podľa článku 15 smernice rady 96/61/ES týkajúcej sa integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania (IPPC) 2000/479/ES a rozhodnutím Komisie z 26. marca 2003 pozmeňujúce Rozhodnutie komisie 1999/391/EC z 31.mája 1999 týkajúce sa dotazníka vo vzťahu k Smernici Rady 96/61/EC týkajúcej sa integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania (IPKZ) (implementácia Smernice Rady 91/692/EEC) 2003/241/EC.

Zákon č. 245/2003 Z.z. upravuje pre vybrané rozhodujúce zdroje znečisťovania životného prostredia zmeny pri ich povoľovaní, ktoré znamenajú prechod od doteraz uplatňovaného tzv. zložkového systému posudzovania a povoľovania zdrojov znečisťovania na integrované povoľovanie, čo predstavuje zavedenie nového prvku do výkonu štátnej správy.

Integrované povoľovanie

Integrované povoľovanie je konanie, ktorým sa určujú podmienky vykonávania činností v prevádzkach a povoľujú nové prevádzky s cieľom dosiahnuť integrovanú ochranu životného prostredia a jeho zložiek a udržať mieru znečistenia v normách kvality životného prostredia.

Orgány štátnej správy v IPKZ

Ministerstvo životného prostredia SR
je ústredným orgánom štátnej správy vo veciach integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania, overuje odbornú spôsobilosť a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti na poskytovanie odborného poradenstva v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania, zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu v oblasti cezhraničného posudzovania, cezhraničných vplyvov znečisťovania a sledovania a rozširovania najlepších dostupných techník, spolupracuje s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky vo veciach podpory rozširovania najlepších dostupných techník
Slovenská inšpekcia životného prostredia
je správnym orgánom v integrovanom povoľovaní, v konzultácii a v predbežnom prerokúvaní žiadosti, zabezpečuje vyjadrenia cudzieho dotknutého orgánu a jeho účasť v konaní, vykonáva štátny dozor, ukladá pokuty za iné správne delikty

Účastníci konania

Prevádzkovateľ
prevádzky, v ktorej sa vykonáva jedna alebo viac činností podľa prílohy č. 1 zákona č. 245/2003 Z.z.
Vlastník
pozemku alebo stavby, ktorého práva k nim môžu byť povolením priamo dotknuté
Obec
v ktorej je povoľovaná prevádzka umiestnená alebo podľa územného plánu alebo územného rozhodnutia má byť umiestnená
Zainteresovaná verejnosť
 1. osoba, ktorá tvrdí, že môže byť rozhodnutím vo svojich právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach priamo dotknutá, a to až do času, kým sa preukáže opak,
 2. organizácia podporujúca ochranu životného prostredia založená podľa osobitných predpisov;18 a) táto organizácia sa na účely tohto zákona považuje za subjekt, ktorého právo na priaznivé životné prostredie18 b) môže byť rozhodnutím dotknuté,
 3. občianske združenie) združujúce najmenej 250 fyzických osôb starších ako 18 rokov, z toho aspoň 150 osôb s trvalým pobytom v obci, ktorá je účastníkom konania; toto združenie sa na účely tohto zákona považuje za subjekt, ktorého právo na priaznivé životné prostredie môže byť rozhodnutím dotknuté.

Dotknuté orgány

Orgány verejnej správy
ktoré sú správnymi orgánmi v konaniach podľa predpisov o ochrane ovzdušia, o vodách, o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, o ochrane lesného pôdneho fondu, o odpadoch, o ochrane prírody a krajiny, o ochrane zdravia ľudí a o veterinárnej starostlivosti (§ 8 ods. 2) zlúčených do integrovaného povoľovania
Stavebný úrad
ak súčasťou integrovaného povoľovania je aj stavebné konanie
Správca vodného toku
ak sa v integrovanom povoľovaní povoľuje odber vody z povrchových vôd a podzemných vôd alebo vypúšťanie emisií do nich
Štátna organizácia lesného hospodárstva
ak v integrovanom povoľovaní ide o lesný pôdny fond

Zákon

Základné práva a povinnosti účastníkov konania, dotknutých orgánov a zúčastnených osôb v integrovanom povoľovaní

Ilustračná fotografia
Prevádzkovateľ
zabezpečuje vypracovanie žiadosti o integrované povolenie, predkladá správnemu orgánu všetky potrebné prílohy k žiadosti, ďalšie potrebné podklady a informácie o prevádzke, má povinnosť bezpodmienečne sa zúčastniť verejného zhromaždenia občanov a ústneho pojednávania, má právo využiť možnosť konzultácie a predbežné prerokovanie žiadosti o IP so správnym orgánom
Obec
na vyzvanie správnym orgánom zabezpečuje zverejnenie žiadosti o IP a zvoláva verejné zhromaždenie občanov, zúčastňuje sa všetkých etáp konania o IP, predkladá pripomienky a námety na ústne pojednávanie, zverejňuje vydané integrované povolenie
Dotknuté orgány
na vyzvanie správnym orgánom predkladajú písomné stanoviská k žiadosti o IP, zúčastňujú sa verejného zhromaždenia občanov a ústneho pojednávania, predkladajú pripomienky a námety na ústne pojednávanie
Zúčastnené osoby
majú právo vyjadriť sa k žiadosti, byť upovedomené o procesných úkonoch, zúčastniť sa na ústnom pojednávaní a na miestnej obhliadke, klásť otázky prevádzkovateľovi a znalcom, nazerať do spisu a vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia
Oprávnené osoby
poskytujú odborné poradenstvo prevádzkovateľovi v predbežnom prerokovaní žiadosti o IP a vo veciach týkajúcich sa obsahu žiadosti

Proces IPKZ

Proces v integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania

 1. fáza - pred začatím konania o integrované povolenie:
  1. konzultácia
  2. spracovanie žiadosti
  3. predbežné prerokovanie žiadosti
 2. fáza - konanie o integrované povolenie:
  1. začatie konania - doručením písomného vyhotovenie žiadosti na SIŽP
  2. ústne pojednávanie (prípadne aj verejné zhromaždenie občanov)
  3. zisťovanie podkladu rozhodnutia
  4. vydanie integrovaného povolenia
 3. fáza - oznamovanie povolenia po nadobudnutí právoplatnosti integrovaného povolenia
 4. fáza - kontrola znečisťovania

Kontaktné adresy

Ministerstvo životného prostredia SR Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
sekcia kvality životného prostredia
odbor managementu enviromentálnych rizík
oddelenie IPKZ
Námestie Ľudovíta Štúra 1
812 35  Bratislava
Slovenská agentúra životného prostredia Slovenská agentúra životného prostredia
CEI - Centrum environmentalistiky a informatiky
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Tajovského 28
975 90  Banská Bystrica

Telefón: 02 / 59 56 23 88
Fax: 02 / 59 56 25 31
email: jankovicova.katarina@enviro.gov.sk

Telefón: 048 / 437 41 61
Fax: 048 / 471 37 58
email: ipkz@sazp.sk
Slovenská inšpekcia životného prostredia Slovenská inšpekcia životného prostredia
ústredie
Karloveská 2
842 22  Bratislava
Slovenský hydrometeorologický ústav Slovenský hydrometeorologický ústav
Jeséniova 17
833 15  Bratislava

Telefón: 02 / 65 42 24 08
email: sizp@sizp.sk

Telefón: 02 / 59 415 291
email: Daniela.Durkovicova@shmu.sk