Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ » Postup v povoľovacom procese

Postup v povoľovacom procese IPKZ v zmysle zákona č. 245/2003 Z.z.

1. fáza - príprava žiadosti o integrované povolenie
Odborná pomoc
prevádzkovateľovi pri vypracovaní žiadosti o integrované povolenie - vykonávajú len oprávnené osoby
spracovanie žiadosti
Konzultácia a predbežné prerokovanie
žiadosti s povoľujúcim orgánom (SIŽP) pred jej podaním

2. fáza - konanie o integrované povolenie
SIŽP - po posúdení úplnosti žiadosti, odstránení prípadných nedostatkov prevádzkovateľom, zistení okruhu účastníkov konania, dotknutých orgánov a cudzieho dotknutého orgánu:
 • zverejní údaje o žiadosti
 • upovedomí účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania
 • doručí obci a dotknutým orgánom po 1 ks žiadosti a ostatným účastníkom konania stručné zhrnutie údajov o obsahu žiadosti
 • požiada obec o zverejnenie údajov
 • určí na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov primeranú lehotu nie kratšiu ako 30 dní odo dňa doručenia žiadosti (§ 12 ods. 3 zákona)
Začiatok konania: doručením písomného vyhotovenie žiadosti povoľujúcemu orgánu - SIŽP
SIŽP - konanie zastaví, ak prevádzkovateľ:
 • neodstránil nedostatok žiadosti v určenej lehote
 • vzal žiadosť späť
 • bezdôvodne sa odmietol zúčastniť na verejnom zhromaždení občanov alebo na ústnom pojednávaní, hoci bol na ne riadne prizvaný
SIŽP
 • nariadi ústne pojednávanie po uplynutí lehoty na vyjadrenie účastníkov konania, dotknutých orgánov a verejnosti. Ak sa k žiadosti vyjadroval aj cudzí dotknutý orgán, správny orgán nariadi ústne pojednávanie až po doručení jeho vyjadrenia, najneskôr do 30 dní po uplynutí lehoty podľa § 12 ods. 3 zákona
 • prizve prevádzkovateľa a ostatných účastníkov konania, dotknuté orgány zúčastnené osoby a cudzí dotknutý orgán
 • písomne upozorní prizvané osoby, že svoje pripomienky a námety musia uplatniť písomne najneskôr na ústnom pojednávaní. Na neskôr uplatnené pripomienky a námety sa neprihliada
Verejné zhromaždenie občanov Ak sa v lehote určenej na vyjadrenie verejnosti (§ 12 ods. 4) vyjadrila k žiadosti verejnosť formou petície zastupujúcej najmenej 25% obyvateľov obce oprávnených voliť, SIŽP ešte pred nariadením ústneho pojednávania vyzve obec, ktorá je účastníkom konania, aby zvolala verejné zhromaždenie občanov na prerokovanie petície.
SIŽP na verejné zhromaždenie občanov prizve:
 • prevádzkovateľa
 • ostatných účastníkov konania
 • dotknuté orgány
 • zúčastnené osoby
 • cudzí dotknutý orgán
Vyjadrenia
 • účastníkov konania
 • dotknutých orgánov
 • cudzieho dotknutého orgánu
 • zúčastnených osôb, ktoré v lehote (§ 12 ods. 4) podali prihlášku
 • vyjadrenie verejnosti, ak sa konalo verejné zhromaždenie občanov
Ústne pojednávanie prerokuje sa:
 • žiadosť o IP
 • pripomienky a námety prizvaných osôb uplatnené k žiadosti
 • obsah zápisnice z verejného zhromaždenia občanov
Zisťovanie podkladu rozhodnutia
Podkladom rozhodnutia sú:
 • žiadosť
 • pripomienky a námety osôb prizvaných na ústne pojednávanie
 • obsah zápisnice z verejného zhromaždenia občanov
 • skutočnosti všeobecné známe alebo známe správnemu orgánu z jeho úradnej činnosti
 • právoplatné rozhodnutia dotknutých orgánov vydané pred podaním žiadosti o IP
 • skutočnosti oznámené orgánmi verejnej správy a právnickými osobami hospodáriacimi s verejnými prostriedkami, ktoré majú význam pre konanie a rozhodnutie
Integrované povolenie
Správny orgán činnosť v prevádzke povolí, ak:
 • znečisťovanie z nej nespôsobí prekročenie normy kvality ŽP
 • ak sú súčasne splnené aj ostatné podmienky podľa zákona o IPKZ a
 • predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania
Správny orgán činnosť v prevádzke nepovolí, ak:
 • znečisťovanie z prevádzky prekračuje normu kvality ŽP alebo povoľovaná prevádzka môže spôsobiť prekročenie tejto normy a prekročenie nemožno odstrániť
 • nie sú splnené ostatné podmienky podľa tohto a osobitných predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania
Lehota na rozhodnutie je 90 dní odo dňa ústneho pojednávania, najneskôr 6 mesiacov odo dňa začatia konania. Tieto lehoty neplynú, ak je konanie prerušené.