Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Prepojenie na výsledky monitorovania emisií

Podľa zákona č. 39/2013 Z. z.,§ 26 ods. (1) písm. e), je prevádzkovateľ povinný oznamovať údaje do národného registra znečisťovania (§ 5 ods. 2 zákona č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 4/2010 Z. z.).