Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register vydaných integrovaných povolení

LEGISLATÍVNY KONTEXT

Integrované povoľovanie je konanie, ktorým sa určujú podmienky vykonávania činností v prevádzkach a povoľujú nové prevádzky s cieľom dosiahnuť integrovanú ochranu životného prostredia a jeho zložiek a udržať mieru znečistenia v normách kvality životného prostredia.

Správny orgán, ktorým je podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (zákon o IPKZ), Slovenská inšpekcia životného prostredia, vydá povolenie na činnosť v prevádzke, ak znečisťovanie z nej nespôsobí prekročenie normy kvality životného prostredia a ak sú súčasne splnené aj ostatné podmienky podľa zákona č. 245/2003 Z. z. a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Čo je obsahom povolenia, určuje § 18 zákona č. 245/2003 Z. z.

Registre obsahujú niektoré vybrané údaje o prevádzkovateľoch a prevádzkach, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia zákona o IPKZ, a to v súvislosti s integrovanými povoleniami, ktoré boli pre tieto prevádzky vydané a sú právoplatné.

PODPORA V LEGISLATÍVE

Register je súčasťou informačného systému IPKZ (IS IPKZ), ktorý je zriadený v zmysle § 6 ods. 1 písm. a), b) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

V zmysle § 27 ods. 1 písm. b) je Ministerstvo životného prostredia SR povinné prevádzkovať informačný systém a sprístupňovať jeho obsah.

UŽÍVATELIA

Užívateľmi údajov a informácií z IS IPKZ sú orgány štátnej a verejnej správy, samosprávy, prevádzkovatelia verejnosť.

Orgánom verejnej správy a iným právnickým osobám hospodáriacim s verejnými prostriedkami môžu registre IS IPKZ slúžiť pre plnenie ich povinností (v zmysle § 6 ods. 3 zákona o IPKZ).

ZDROJ INFORMÁCIÍ V REGISTROCH IS IPKZ

Údaje nachádzajúce sa v registri sú zdrojovými údajmi Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP), ktorá zodpovedá za ich správnosť a úplnosť.

PREVÁDZKOVATEĽ REGISTROV IS IPKZ

Správcom a prevádzkovateľom registra je Slovenská agentúra životného prostredia so sídlom v Banskej Bystrici. Garantom je Centrum environmentalistiky a informatiky, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorého súčasťou je pracovisko IPKZ.

V prípade, že užívateľ zistí chybu v údajoch, chýbajúci údaj (napr. chýbajúce právoplatné povolenie), prípadne iné nezrovnalosti (napr. neaktuálny obchodný názov prevádzkovateľa, adresu a pod.), môže kontaktovať pracovisko IPKZ v SAŽP.

Na chyby a nezrovnalosti v registroch IS IPKZ budú upozornení príslušní pracovníci Slovenskej inšpekcie životného prostredia, ktorí zabezpečia nápravu.

Kontakt na pracovisko IPKZ:
ipkz-bb@sazp.sk, ipkz-info@sazp.sk

Kontakty priamo na zamestnancov pracoviska IPKZ:
katarina.liskova@sazp.sk, blanka.kapustova@sazp.sk
tel. 048/4374161