Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Filter
Dátum kontroly: Názov prevádzky: Závery kontroly: Dokumenty
29.05. 2014 Destilačná jednotka Pavlovce nad Uhom § 35 ods. 2 písm. b) – pokuta za zistený správny delikt
§ 35 ods. 2 písm. c) – výzva na podanie žiadosti o zmenu povolenia

Správa o kontrole
10.10. 2014 Destilačná jednotka Pavlovce nad Uhom § 35 ods. 2 písm. c) – výzva na podanie žiadosti o zmenu povolenia
24.04. 2019 Destilačná jednotka Pavlovce nad Uhom § 35 ods. 1 - súlad prevádzky s podmienkami IP
Správa o kontrole