Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register vydaných integrovaných povolení

ZDROJ INFORMÁCIÍ V REGISTROCH IS IPKZ

Údaje nachádzajúce sa v registri sú zdrojovými údajmi Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP), ktorá zodpovedá za ich správnosť a úplnosť.

PREVÁDZKOVATEĽ REGISTROV IS IPKZ

Správcom a prevádzkovateľom registrov je Slovenská agentúra životného prostredia so sídlom v Banskej Bystrici. Garantom je Centrum environmentalistiky a informatiky, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorého súčasťou je pracovisko IPKZ. V prípade, že užívateľ zistí chybu v údajoch, chýbajúci údaj (napr. chýbajúce právoplatné povolenie), prípadne iné nezrovnalosti (napr. neaktuálny obchodný názov prevádzkovateľa, adresu a pod.), môže kontaktovať pracovisko IPKZ v SAŽP, ktoré sa podieľa na prevádzkovaní IS IPKZ. Na chyby a nezrovnalosti v registroch IS IPKZ budú upozornení príslušní pracovníci Slovenskej inšpekcie životného prostredia, ktorí zabezpečia nápravu.

Kontakt na pracovisko IPKZ:
ipkz-bb@sazp.sk, ipkz-info@sazp.sk

Kontakty priamo na zamestnancov pracoviska IPKZ:
katarina.liskova@sazp.sk, blanka.kapustova@sazp.sk
tel. 048/4374161

Návod na používanie registrov

Číslo IP alebo zmeny IP: Poradie zmeny: IP právoplatné od:
3949-17289/2016/Rum/370420104/Z12 12 20.06. 2016
52 - 3322/2010/Raf,Šim/370420104/Z6-SP 6 26.05. 2010
10419-42545/2008/Raf/370420104/Z5 5 08.01. 2009
4414-15850/2008/Raf/370420104/Z2 2 02.06. 2008
756-3327/2008/Raf,Šim/370420103/Z1-SP 1 22.02. 2008
3627/OIPK-502/04-Rf/370420104 0 25.01. 2005