Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Skládka odpadov NNO Tvrdošovce Novozámocká 79 720100103 5.4. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Skládka nie nebezpečného odpadu, s. r. o., Novozámocká cesta 56, Tvrdošovce, 94110