Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Elektroizolačné laky a živice Rybničná 38 Bratislava 371030205 4.1. bod b) IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava VUKI a.s., Továrenská 14, Bratislava - MČ Staré Mesto, 81571