Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Kafiléria, a.s. Šamorínska 4390301 Šamorín 371070105 6. 5. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava K a f i l é r i a, a.s., Šamorínska 43, Senec, 90301