Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Biodegradačná plocha odpadov a kompostáreň odpadov Bývalé roľnícke družstvo Cerová, p.c. 2188/14, 2188/35 373330111 5.1. bod a), 5.1. bod c), 5.1. bod c) IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava BTT s.r.o., Hrušovská 15, Bratislava - MČ Ružinov, 82107