Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Skládka Janov Dol Udavské 067 31 Udavské 439, Udavské, 067 31 570240104 5.4. IŽP Košice CHEMES, a.s. Humenné, Lazaretská 24, Bratislava - MČ Staré Mesto, 81108
Tepláreň Chemlonská 1, Humenné, 066 01 570240206 1.1. IŽP Košice CHEMES, a.s. Humenné, Lazaretská 24, Bratislava - MČ Staré Mesto, 81108