Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Skládka odpadov Dvorníky nad Nitricou k.ú. Dvorníky nad Nitricou 470920110 5.4. IŽP Banská Bystrica INGPORS, s.r.o., Družstevná 383/13, Dolné Vestenice, 97223