Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Lakovanie Priemyselná 1 373350112 6. 7. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Faurecia Slovakia s.r.o., Kutlíkova 17, Bratislava - MČ Petržalka, 85250