Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Skládka pre nie nebezpečný odpad - Stropkov - "Chotča" Stropkov, 091 01 571190106 5.4. IŽP Košice SLUŽBA, mestský podnik Stropkov, Hviezdoslavova 17/26, Stropkov, 09101