Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Bitúnok Zbrojníky Zbrojníky 270 370140206 6. 4. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra PM ZBROJNÍKY, a.s., Skuteckého 23, Banská Bystrica, 97401
Výroba mäsových výrobkov časť Géňa 56 720140103 6. 4. bod b) 1. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra PM ZBROJNÍKY, a.s., Skuteckého 23, Banská Bystrica, 97401