Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Lakovňa Automobilová ulica č. 1 370150104 2.6., 6. 7., 6. 7. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra PCA Slovakia, s.r.o., Automobilová ulica 1, Trnava, 91701
TR76 čistiareň odpadových vôd Automobilová ulica 1 370150214 6.11. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra PCA Slovakia, s.r.o., Automobilová ulica 1, Trnava, 91701