Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Skládka pre nie nebezpečný odpad Skalka Stará Ľubovňa, 064 01 750170104 5.4. IŽP Košice EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa, Popradská 24, Stará Ľubovňa, 06401