Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
.A.S.A. Trnava s.r.o., Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný Priemyselná 5 370170104 5.4. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra MESTO TRNAVA, Hlavná 1, Trnava, 91771
Zariadenie na zhodnocovanie odpadov Trnava - 2. etapa výstavby Zavarská cesta 37, Trnava 370170214 5.3. bod b) 2., 5.3. bod b) 2., 5.3. bod b) 2. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra MESTO TRNAVA, Hlavná 1, Trnava, 91771