Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Agrovýkrm Rybany s.r.o. 371730106 6. 6. bod b) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Agrovýkrm Rybany s.r.o., Tomášovská 22/393, Malinovo, 90045