Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Skládka odpadov, ktorý nie je nebezpečný, Skládka odpadov na nebezpečný odpad Bratislavská 18 370180104 5.4. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava FCC Zohor, s.r.o., Bratislavská 18, Zohor, 90051