Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Žakovce - Skládka odpadov Úsvit Žakovce 55, Žakovce, 059 73 750070104 5.4. IŽP Košice Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o., Žakovce, Žakovce 189, Žakovce, 05973