Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník 076 03 Sirník 570050207 5.4. IŽP Košice Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n. o. CEJKOV, Cejkov, 07605
Skládka odpadu, ktorý nie je nebezpečný Brehov I. Brehov 076 05 750050103 5.4. IŽP Košice Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín n. o. CEJKOV, Cejkov, 07605