Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Skládka TKO Veterná Poruba Družstevná 1, 031 80 Liptovský Mikuláš 770140103 5.4. IŽP Žilina Verejnoprospešné služby, Družstevná 1, Liptovský Mikuláš, 03180