Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Prevádzky pre zneškodňovanie odpadov DNV ENERGO Lieskovec 803/80, P.O.BOX 123,018 41 Dubnica nad Váhom 770740114 5.1. bod b) IŽP Žilina DNV ENERGO, a.s., Lieskovec 803/80, P.O.BOX 123, Dubnica nad Váhom, 01841