Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Skládka odpadov Veľké Dvorníky Veľké Dvorníky 372570110 5.4. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava PURA, spol. s r.o., Kračanská cesta 785/41, Dunajská Streda, 92901