Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Zariadenie na zneškodňovanie odpadov - KEREKTÓ T.K.O. s.r.o. Čierna Voda 99 370260104 5.4. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra KEREKTÓ T.K.O. spol. s r.o., Čierna Voda 99, Čierna Voda, 92506