Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Nákup a spracovanie mlieka Partizánska 224/B 372720107 6. 4. bod c) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra MILSY a.s., Partizánska 224/B, Bánovce nad Bebravou, 95701