Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Skládka odpadov Mochovce Mochovce 1/1 370290104 5.4. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Waste transport, a.s, Kukuričná 8, Bratislava - MČ Nové Mesto, 83103
Zariadenie na zber nebezpečných odpadov a biodegradácia Waste transport, a.s., prevádzka Žirany Žirany 474 374820107 5.1. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Waste transport, a.s, Kukuričná 8, Bratislava - MČ Nové Mesto, 83103