Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Regionálna skládka odpadov SLZ CHÉMIA Hnúšťa k.ú. Hnúšťa 470150307 5.4. IŽP Banská Bystrica SLZ CHÉMIA, a.s., Hlavná 133, Hnúšťa, 98111
Výroba drevného uhlia, výroba aktívneho uhlia a sorbentov Hlavná 133981 11 Hnúšťa 470150206 mimo IPK IŽP Banská Bystrica SLZ CHÉMIA, a.s., Hlavná 133, Hnúšťa, 98111
Výroba esterov kyseliny octovej Hlavná 133 981 11 Hnúšťa 470150104 4.1. bod b) IŽP Banská Bystrica SLZ CHÉMIA, a.s., Hlavná 133, Hnúšťa, 98111