Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Skládka odpadov Zvolenská Slatina k.u. Zvolenská Slatina 470490105 5.4. IŽP Banská Bystrica Spoločnosť Pohronie a.s., M.R.Štefánika 3355, Zvolen, 96001