Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Skládka odpadov v Okoličnej na Ostrove k.ú. Okoličná na Ostrove 375160116 5.4. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Obec Okoličná na Ostrove, Hlavná 68, Okoličná na Ostrove, 94613