Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Nová skládka odpadov Horné Opatovce Horné Opatovce 47310115 5.4. IŽP Banská Bystrica Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s., SNP č. 131, Žiar nad Hronom, 96501