Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Dekontaminačná plocha na zhodnocovanie a zneškodňovanie nebezpečných odpadov Záhorce Cirovská 370 475040116 5.1. bod a) IŽP Banská Bystrica AGROSPOL ŽELOVCE, s.r.o., Krtíšska 296, Želovce, 99106