Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Skládka odpadu Bojná časť B a časť C - I. etapa k.ú. Bojná 373280107 5.4. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Skládka komunálneho odpadu Bojná, s.r.o., Obecný úrad 201, Bojná, 95601