Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Skládka KO Zlaté Moravce - I. a II. etapa Pod kalváriou 370450104 5.4. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Mesto Zlaté Moravce, 1.Mája 2, Zlaté Moravce, 95301