Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Chov brojlerov Skalica Horská cesta 1804/9 370360107 6. 6. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava MOVIS-AGRO, AK, spol. s r.o., Horská cesta 1804/9, Skalica, 90901