Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Združená skládka odpadov Horná Štubňa SNP 569/125, 039 01 Turč. Teplice 770240104 5.4. IŽP Žilina Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia, Partizánska 1, Turčianske Teplice, 03901