Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirník 076 03 Sirník 570050207 5.4. IŽP Košice REMKO Sirník s.r.o., Rastislavova 98, Košice - MČ Juh, 04346