Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Skládka tuhého komunálneho odpadu REKO I. a II. etapa Bokroš 5 370390104 5.4. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra REKO RECYCLING spol.s r.o., Bokroš 5, Iža, 94639