Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, Vlčie Hory k.ú. Hlohovec 370400104 5.4. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra COMETAR, s.r.o., Betliarska 12, Bratislava - MČ Petržalka, 85107