Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Biodegradačná plocha, Vlčie Hory k.ú. Hlohovec 370400314 5.1. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Plastic People, s.r.o., Dunajská I. 7664/12, Bratislava - MČ Staré Mesto, 81108
Skládka NO (kazeta A a B) k.ú. Hlohovec 370400214 5.4. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Plastic People, s.r.o., Dunajská I. 7664/12, Bratislava - MČ Staré Mesto, 81108
Skládka na priemyselný odpad v lokalite Vlčie Hory v k.ú. Hlohovec k.ú. Hlohovec 370400414 5.4. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Plastic People, s.r.o., Dunajská I. 7664/12, Bratislava - MČ Staré Mesto, 81108