Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce Šemetkovce, 090 03 571280106 5.4. IŽP Košice SARO Slovakia s.r.o., Venturska 7, Bratislava - MČ Staré Mesto, 81101