Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Skládka odpadov TKO Brodzany - I etapa - 1. časť a I. etapa - 2. časť Nemocničná 979/1 370420104 5.4. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o., Nemocničná 979/1, Partizánske, 95830