Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Skládka odpadov na odpad ktorý nie je nebezpečný - Poltár Breznička 740020103 5.4. IŽP Banská Bystrica Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár, združenie, Železničná 489, Poltár, 98701