Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Regionálna skládka odpadov Hontianske Tesáre lokalita Dlhé Hoňaje 470780106 5.4. IŽP Banská Bystrica Združenie H O N T, spol. s ručením obmedzeným, Okružná 212, Dudince, 96271