Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Skládka odpadov pre nie nebezpečný odpad Vyškovce nad Ipľom - Holá Stráž Hlavné nám. 5 370440104 5.4. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Technické služby mesta Šahy, Hlavné nám. 4, Šahy, 93601