Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Skládka odpadov Spišská Belá, na odpad ktorý nie je nebezpečný 059 01 spišská Belá 571360107 5.4. IŽP Košice Mestský podnik Spišská Belá s.r.o., Továrenská 30, Spišská Belá, 05901