Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Skládka odpadov Budmerice Biely vŕšok Budmerice 370250104 5.4. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava Istrochem Reality, a.s., Nobelova č. 34, Bratislava - MČ Nové Mesto, 83605