Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Čukárska Paka - skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný - 2.stavba-3.kazeta Kvetoslavov č. 351 370050105 5.4. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstve so sídlom v Šamoríne, Gazdovský rad 37/A, Šamorín, 93101