Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Centrálny areál podzemného uskladňovania zemného plynu Plavecký Štvrtok 172 370540104 1.1. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava NAFTA a.s., Votrubova 1, Bratislava - MČ Ružinov, 90845
Rozšírenie skladovacej kapacity Nafta (Gajary-báden) - Centrálny areál Gajary (CAG) Gajary č. 5005 370540208 1.1. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava NAFTA a.s., Votrubova 1, Bratislava - MČ Ružinov, 90845